درس

گرافیک کامپیوتری – ترم دوم ۸۹-۹۰

به نام خدا

گرافیک کامپیوتری سعی در ارایه روش‍های نمایش و پردازش تصاویر کامپیوتری دارد. در این درس اندکی در مورد فرآیند شکل گیری تصویر در کامپیوتر و رهیافت‍های آن بحث خواهیم کرد. دید‍های مختلفی که می‍توان اشیا را نشان داد معرفی کرده و برخی از پردازش‍ها که روی تصاویر انجام می‍شود را می‍آموزیم.
تاکید اصلی ما در این درس بر روی ارائه مطالب جدید و تازه از دنیای گرافیک کامپیوتری خواهد بود. هر هفته حدود ۲ یا ۳ نفر مباحث جدید در این زمینه را ارائه خواهند داد. در این درس تمرینی نخواهیم داشت. اما هر هفته کوییزهایی مطرح خواهد شد و میزان دانسته‍های شما را محک خواهد زد.

بارم پیشنهادی برای این درس:
پروژه: ۶ نمره
پایان‍ترم(کتاب بسته):  ۱۳ نمره
تمرین: ۳ نمره
کوییز: ۱ نمره
مجموع: ۲۳ نمره

وقت پیشنهادی برای این درس:
حضور در کلاس(هفتگی): ۲۰۰ دقیقه
مطالعه درس(هفتگی): ۳۰ دقیقه
پایان‍ترم: ۷۰۰ دقیقه

توجه: از مطالب میان‍ترم در جلسه پایان‍ترم سوالی طرح نخواهد شد.